Vereniging MidkapNL blij met achtste oob-accountant

 De Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse smallcap- en midkapbedrijven behartigt, is blij met de toetreding van een achtste oob-accountant.

Door het vertrek van drie Nederlandse oob-accountantsorganisaties in 2018/2019 (Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm), was het aantal oob-accountants gedaald van 9 naar 6. Een aantal beursgenoteerde bedrijven die door deze vertrekkende oob-accountants werd gecontroleerd, verloor daardoor – buiten hun toedoen – hun accountant. In maart 2023 registreerde het Portugese CFA zich als zevende oob-accountant. Sinds vandaag is ook GCP Auditors LTD in Nederland geregistreerd. De registratie is opgenomen in het AFM register ‘Auditkantoren uit andere lidstaten’. 

Vereniging MidkapNL heeft in de afgelopen periode contact gehad met GCP Auditors en met hen gesproken over de behoefte in Nederland aan meer oob-accountants. Zij hebben ons ook een kort profiel toegestuurd. 

GCP Auditors LTD is in 2005 in Cyprus opgericht door de heer George Panayiotou FCA, een gecertificeerd accountant en registeraccountant en lid van het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus en een Fellow Member van het Institute of Chartered Accountants in England & Wales. GCP Auditors LTD is een erkend accountantskantoor in Cyprus en heeft een breed scala aan lokale en internationale klanten in Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese rechtsgebieden. GCP Auditors LTD heeft een vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij oob-klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Larnaca, Cyprus en GCP heeft een bijkantoor in Nicosia. Het kantoor heeft een intern team van gekwalificeerde professionals, waaronder accountants, belastingdeskundigen, boekhouders en bedrijfsadviseurs.

In haar persbericht van 8 januari 2024 heeft de vereniging gemeld dat een EU-accountantskantoor (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) heeft aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren. Aangezien de registratie op dat moment nog niet was afgerond is de naam destijds niet gepubliceerd. Thans kan worden aangegeven dat dit GCP Auditors uit Larnaca betreft.  

Vereniging MidkapNL is verheugd over het feit dat dienstverleners uit andere EU-landen, die gebonden zijn aan dezelfde Europese regelgeving, bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het Nederlandse capaciteitsprobleem. De vereniging zal het gesprek aangaan met AFM over de verdere, noodzakelijke groei van het aantal oob-accountants in Nederland.  Vereniging MidkapNLPeter Paul de Vries, voorzitter

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector waarin die aanwijsplicht is opgenomen, met name ten aanzien van de organisaties van openbaar belang (oob), waaronder beursfondsen, die verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren door een oob-accountant. Standpunten Vereniging MidkapNL:
•    probleem: organisaties zonder oob-accountant
•    te laag aantal (zes) oob-accountantskantoren
•    gevolgen: slechtere voorwaarden, hogere kosten, gebrek aan keuzevrijheid 
•    voorstander aanwijsbevoegdheid bij oob-organisaties
•    oproep om structureel tekort aan te pakken

Vereniging MidkapNL heeft – zie bijlage – deelgenomen aan de consultatie die het ministerie van Financiën heeft georganiseerd. Het overgrote deel van de andere partijen die hebben gereageerd (waaronder accountantskantoren en brancheorganisaties) staat ook positief tegenover de aanwijsplicht. Vereniging MidkapNL acht het onwenselijk dat organisaties die op grond van hun openbaar belang een wettelijke verplichting hebben een gecontroleerde jaarrekening te publiceren, daartoe in de praktijk niet in staat worden gesteld. De aanwijsplicht kan er – als ultimum remedium – voor zorgen dat die organisaties alsnog aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen. Naar het oordeel van de vereniging is het onverstandig om de aanwijsplicht in te voeren, zonder aandacht te besteden aan de oorzaak van de oob-problematiek. Die oorzaak is namelijk een dramatische daling van het aantal oob-accountants in Nederland. Daardoor is een zeer beperkt aantal oob-kantoren overgebleven. Tien jaar geleden kende Nederland nog vijftien oob-kantoren. In 2018 was dat gedaald tot negen en in korte tijd (2018/2019) leverden nog eens drie oob-kantoren hun licentie in: Grant Thornton (december 2018), Baker Tilly (juni 2019) en accon avm (eveneens juni 2019). Zij bedienden met name de middelgrote en kleinere beursfondsen. Veelal werd de toegenomen toezichtsdruk als belangrijkste reden voor het inleveren van de licentie genoemd. Daardoor zijn er nog slechts zes oob-kantoren over. In andere EU-landen speelt die schaarste niet: Duitsland heeft 73 oob-kantoren en Frankrijk zelfs 565*.

Thans zijn er – voornamelijk door vertrekkende oob-kantoren – twaalf beursgenoteerde bedrijven die zonder accountant zitten. Zij zijn gebaat bij de aanwijsplicht. Maar het probleem is aanzienlijk groter. Vrijwel alle oob’s die door de verplichte accountantswissel een nieuwe oob-accountant zoeken, lopen tegen het marktprobleem aan. Deze oob’s zijn, op grond van EU Verordening 537/2014, verplicht om ten minste twee offertes te genereren op grond waarvan een keuze kan worden gemaakt. Het is voor veel bedrijven mét controlerend accountant niet mogelijk om een tweede offerte te krijgen. De doelstellingen van EU Verordening 537/2014, namelijk een keuze uit meerdere accountants en het versterken van de positie van kleinere accountantskantoren, raken daardoor uit beeld. 

Dat het gebrek aan oob-accountantskantoren negatieve invloed op de markt heeft, is evident. Een oob zal daardoor in een zwakke onderhandelingspositie verkeren ten aanzien van de voorwaarden waartegen de controle plaatsvindt. Naar de opwaartse druk op de tarieven is eerder onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de accountantskosten van smallcaps tussen 2014 en 2019 met 129,6 procent gestegen zijn. In vier jaar tijd een ruime verdubbeling.

Om bovenstaande redenen heeft Vereniging MidkapNL aan de minister van Financiën gevraagd om aandacht te besteden aan de structurele problemen in de markt voor oob-kantoren. Die problemen zijn (a) het te kleine aantal oob-kantoren (b) het gebrek aan keuzevrijheid en (c) sterk stijgende tarieven. 

De volledige reacties op de consultatie staan op: www.internetconsultatie.nl/wettoekomstaccountancysector/reacties

Voor meer informatie, stuur een email naar: info@midkapnl.nl

Vereniging MidkapNL  

* gebaseerd op een in 2017 verschenen rapport over oob-kantoren in de EU.

Explosieve stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen


In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal oob-accountants is afgenomen van 15 naar zes en dat de accountantskosten voor Nederlandse beursgenoteerde small- en midkapbedrijven in de periode 2014-2019 met gemiddeld 129,6 procent zijn gestegen.

Voor het persbericht verwijzen we naar de bijlage. 

Vereniging MidkapNL

Oprichting Vereniging MidkapNL

Belangenbehartiger voor NL-se small- en midkapbedrijven
  Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Vereniging MidkapNL is opgericht. MidkapNL is een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven met een beursnotering. MidkapNL start met 15 (beursgenoteerde) leden. Ongeveer 10 beursgenoteerde bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben om zich aan te sluiten.

MidkapNL heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.   De speerpunten van MidkapNL zijn:

  1. belangenbehartiging richting relevante beursorganisaties en toezichthouders, o.a. AFM en Euronext Amsterdam;
  2. verlaging van regeldruk en administratieve lastendruk voor middelgrote- en kleinere beursgenoteerde ondernemingen;
  3. verlaging van de (beursgerelateerde) kosten voor beursgenoteerde ondernemingen;
  4. bevorderen van beursnotering voor (grotere) MKB-bedrijven en het verhogen van aantrekkelijkheid van de beurs en beursnotering voor potentiële toetreders;
  5. promotie van beursgenoteerde small- en midkapbedrijven;
  6. actieve communicatie met de leden omtrent knelpunten.

Wij verwachten in de komende maanden meer te kunnen meedelen over de standpunten van de vereniging en de invulling van het bestuur. Op 1 november jl. heeft de vereniging (toen nog in oprichting) al deelgenomen aan de consultatie van de CTA, de Commissie Toekomst Accountancysector. 

Vereniging MidkapNL

Peter Paul de Vries 

info@midkapnl.nl