Vereniging MidkapNL blij met achtste oob-accountant

 De Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse smallcap- en midkapbedrijven behartigt, is blij met de toetreding van een achtste oob-accountant.

Door het vertrek van drie Nederlandse oob-accountantsorganisaties in 2018/2019 (Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm), was het aantal oob-accountants gedaald van 9 naar 6. Een aantal beursgenoteerde bedrijven die door deze vertrekkende oob-accountants werd gecontroleerd, verloor daardoor – buiten hun toedoen – hun accountant. In maart 2023 registreerde het Portugese CFA zich als zevende oob-accountant. Sinds vandaag is ook GCP Auditors LTD in Nederland geregistreerd. De registratie is opgenomen in het AFM register ‘Auditkantoren uit andere lidstaten’. 

Vereniging MidkapNL heeft in de afgelopen periode contact gehad met GCP Auditors en met hen gesproken over de behoefte in Nederland aan meer oob-accountants. Zij hebben ons ook een kort profiel toegestuurd. 

GCP Auditors LTD is in 2005 in Cyprus opgericht door de heer George Panayiotou FCA, een gecertificeerd accountant en registeraccountant en lid van het Institute of Certified Public Accountants of Cyprus en een Fellow Member van het Institute of Chartered Accountants in England & Wales. GCP Auditors LTD is een erkend accountantskantoor in Cyprus en heeft een breed scala aan lokale en internationale klanten in Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese rechtsgebieden. GCP Auditors LTD heeft een vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij oob-klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Larnaca, Cyprus en GCP heeft een bijkantoor in Nicosia. Het kantoor heeft een intern team van gekwalificeerde professionals, waaronder accountants, belastingdeskundigen, boekhouders en bedrijfsadviseurs.

In haar persbericht van 8 januari 2024 heeft de vereniging gemeld dat een EU-accountantskantoor (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) heeft aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren. Aangezien de registratie op dat moment nog niet was afgerond is de naam destijds niet gepubliceerd. Thans kan worden aangegeven dat dit GCP Auditors uit Larnaca betreft.  

Vereniging MidkapNL is verheugd over het feit dat dienstverleners uit andere EU-landen, die gebonden zijn aan dezelfde Europese regelgeving, bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het Nederlandse capaciteitsprobleem. De vereniging zal het gesprek aangaan met AFM over de verdere, noodzakelijke groei van het aantal oob-accountants in Nederland.  Vereniging MidkapNLPeter Paul de Vries, voorzitter

5 Smallcaps vinden oob-accountant

 Vereniging MidkapNL is verheugd mede te delen dat voor alle acht ondernemingen die in de periode 2021-2023 geen oob-accountantskantoor konden contracteren een oplossing is gevonden.

Op 11 oktober 2023 heeft Euronext Amsterdam aangegeven dat smallcaps zonder oob-accountant uiterlijk op 15 januari 2024 een opdrachtbevestiging van een oob-accountantskantoor dienden te overleggen, waaruit blijkt dat dit kantoor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024 wil uitvoeren. 

Op 27 oktober 2023 werd de bieding en beursexit van Geojunxion aangekondigd, waardoor de noodzaak van een oob-accountant is komen te vervallen. In december 2023 wisten NSE en Alumexx KPMG te contracteren. 

Vereniging Midkap deelt vandaag mee dat de andere vijf beursfondsen een oob-accountant hebben gevonden voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024. Zij hebben hiertoe alle vijf een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Euronext Amsterdam gestuurd. 

 • Bij twee bedrijven – IEX Group en MKB Nedsense – is investeringsmaatschappij Value8 de grootste aandeelhouder. CFA, dat de jaarrekeningcontrole van Value8 heeft uitgevoerd over het boekjaar 2022, heeft aangegeven ook de jaarrekeningen van IEX Group en MKB Nedsense te willen controleren. 
 • Na de registratie van CFA in het Nederlandse oob-register hebben zich in Nederland tenminste nog twee andere EU-accountantskantoren met oob-vergunning aangemeld voor registratie. De verwachting is dat beide kantoren op korte termijn bevestiging van hun registratie ontvangen van de AFM. Eén van deze twee EU-accountantskantoren heeft (middels een schriftelijke opdrachtbevestiging) aangegeven de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren. 

De genoemde vijf ondernemingen (Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide Holding en MKB Nedsense) hebben elk een verzoek aan Euronext Amsterdam gedaan om het delisting proces te stoppen. 

Deze beursfondsen hebben aangegeven zich ten volle in te spannen om de ‘penalty bench’ status zo spoedig mogelijk te beëindigen, door tenminste een gecontroleerde jaarrekening 2024 te overleggen.

Vereniging MidkapNL dankt Euronext Amsterdam voor het in oktober 2023 verleende uitstel en voor de aanpassing van het listing-criterium. 

Tevens spreekt de vereniging haar waardering uit voor de stap die KPMG heeft gezet door – als enige van de Big4 – bereid te zijn enkele van de betrokken fondsen te controleren. 

Vereniging MidkapNL
 Peter Paul de Vries, voorzitter

Euronext Amsterdam past delisting-beleid aan

Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam hebben de afgelopen periode overleg gevoerd over de oob-problematiek en het penalty bench beleid van Euronext Amsterdam. Als gevolg van de daling van het aantal oob-kantoren in Nederland van negen naar zes beschikt een aantal smallcap-beursfondsen – buiten hun schuld – niet langer over een oob-kantoor om de jaarrekening te controleren. De resterende oob-accountantkantoren, waaronder de big4, kunnen of willen die capaciteitslacune niet opvullen.  Euronext Amsterdam heeft in april 2021 – eenzijdig – een nieuw penalty bench beleid geïntroduceerd, waarbij beursfondsen zonder jaarrekening met een verklaring van een oob-accountant op de penalty bench worden geplaatst. Na twee jaar kan Euronext Amsterdam  een delisting proces starten. Voor sommige beursfondsen zou de delisting al begin november 2023 aan de orde kunnen zijn.

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midkapbedrijven vertegenwoordigt, heeft Euronext Amsterdam gewezen op een aantal omstandigheden en ontwikkelingen die aanpassing van het delisting-beleid rechtvaardigen:

 • het tekort aan (oob)accountants is een structureel probleem in de Nederlandse accountancysector, dat buiten de invloedssfeer van de betrokken ondernemingen valt;
 • de enorme inspanningen die de betrokken beursfondsen hebben gepleegd om een oob-accountant te kunnen contracteren;
 • er is wetgeving in aantocht die voorziet in de aanwijsplicht van een accountant;
 • Euronext Amsterdam houdt onvoldoende rekening met de belangen van de betrokken beursfondsen en hun stakeholders;
 • er is een nieuwe oob-accountant uit een andere EU-lidstaat toegetreden tot de Nederlandse accountancymarkt. Deze partij heeft aangegeven op termijn bereid te zijn om meerdere beursfondsen te controleren. 

Naar aanleiding van het overleg van Vereniging MidkapNL en Euronext Amsterdam, alsmede het bilaterale overleg met de betrokken beursfondsen, heeft Euronext Amsterdam een aanpassing doorgevoerd in penalty bench beleid. Daartoe is vandaag een Notice uitgestuurd. 
 De doorgevoerde wijzigingen zijn:

 • Een beursfonds hoeft niet langer een gecontroleerde jaarrekening te publiceren om delisting te voorkomen. Het nieuwe criterium is het overleggen van een getekende opdrachtbrief voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2024. Het criterium om de penalty bench te verlaten is ongewijzigd: het publiceren van een door een oob-accountant gecontroleerde jaarrekening.
 • Euronext Amsterdam geeft beursfondsen extra tijd om aan het nieuwe, versoepelde criterium te voldoen. 
 • De nieuwe termijn zal niet eerder eindigen dan 15 januari 2024, waarmee de korte termijn deadline van begin november 2023 (die voor een aantal van de betrokken ondernemingen gold) is komen te vervallen.

De Vereniging Midkap is verheugd dat Euronext extra tijd heeft geboden, ook al had de vereniging initieel om een langere periode gevraagd. De betrokken ondernemingen hebben nu ongeveer drie maanden de tijd om een getekende opdrachtbrief van een oob-accountantskantoor te overleggen. 

Voor aandeelhouders en beleggers in de betrokken beursfondsen betekent deze stap dat delisting op korte termijn is afgewend. 

De Vereniging MidkapNL zal zich blijven inzetten om de betrokken ondernemingen te steunen in hun inspanningen om de beursnotering te behouden. Ook zal zij – in het belang van beleggers en beursfondsen – de constructieve dialoog met Euronext Amsterdam voortzetten.  

Vereniging MidkapNL

Forse stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsenVereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 93,9 procent gestegen. De mediaan (de middelste uitkomst in de ranglijst) steeg zelfs met 106,0 procent. De grootste stijgingen traden in 5-jaars periode op bij Pharming (+606 procent), Avantium (+324%) en Brill (+226%). Beursfondsen die pas kort beursgenoteerd zijn, die inmiddels zijn overgenomen en beursfondsen die geen accountant hebben, zijn niet in de cijfers meegenomen. De grootste stijgingen in 2021 kwamen op naam van Avantium (+61%), Acomo (+41%) en Sligro (+36%). Alleen bij Acomo is voor die sterke stijging een duidelijke reden aan te wijzen, namelijk de overname van Tradin. In 2021 gingen de accountantskosten niet bij alle beursfondsen omhoog. Bij Beter Bed (-21%) en Brunel (-17%) daalden de accountantskosten. De exacte accountantskosten over het boekjaar 2022 zijn nog niet bekend, aangezien de meeste jaarrekeningen van kleinere en middelgrote beursfondsen nog moeten worden gepubliceerd.
 Op basis van het onderzoek komt Vereniging MidkapNL tot de volgende conclusies:

 1. De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn in de periode 2016-2021 explosief gestegen. Hoewel de stijgingspercentages per beursfondsen variëren, kan worden vastgesteld dat over een breed front sprake is van een verdubbeling van de accountantskosten.
   
 2. De afname van het aantal oob-accountants heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen. Er is voor beursfondsen onvoldoende keuzevrijheid. Idealiter zouden beursfondsen moeten kunnen kiezen uit tenminste 3 offertes van accountantskantoren. Dat zou de mogelijkheid scheppen om te onderhandelen over de voorwaarden van de dienstverlening, de tarieven, de totale kosten van de controle, het traject en de te besteden uren. Door het geringe aantal oob-accountantskantoren is die keuze er op dit moment niet. Een aantal beursfondsen is zelfs niet in staat om één accountantskantoor te engageren. 

Vereniging MidkapNL acht de sterke stijging van accountantskosten voor kleine en middelgrote beursfondsen zorgelijk. De kosten van beursnotering nemen daarmee sterk toe hetgeen de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt verkleint. De sterke stijging heeft zonder twijfel te maken met de ongezonde marktverhoudingen bij de zogenaamde oob-accountants. Nederland kent maar zes oob-accountantskantoren (kantoren die beursfondsen mogen controleren). 
Vereniging MidkapNL zal deze onderzoeksresultaten voorleggen aan de Minister van Financiën en de Autoriteit Consument en Markt en hen verzoeken aan de problematiek van de ongezonde marktverhoudingen in de accountancysector aandacht te besteden. 

Vereniging MidkapNL 

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector waarin die aanwijsplicht is opgenomen, met name ten aanzien van de organisaties van openbaar belang (oob), waaronder beursfondsen, die verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren door een oob-accountant. Standpunten Vereniging MidkapNL:
•    probleem: organisaties zonder oob-accountant
•    te laag aantal (zes) oob-accountantskantoren
•    gevolgen: slechtere voorwaarden, hogere kosten, gebrek aan keuzevrijheid 
•    voorstander aanwijsbevoegdheid bij oob-organisaties
•    oproep om structureel tekort aan te pakken

Vereniging MidkapNL heeft – zie bijlage – deelgenomen aan de consultatie die het ministerie van Financiën heeft georganiseerd. Het overgrote deel van de andere partijen die hebben gereageerd (waaronder accountantskantoren en brancheorganisaties) staat ook positief tegenover de aanwijsplicht. Vereniging MidkapNL acht het onwenselijk dat organisaties die op grond van hun openbaar belang een wettelijke verplichting hebben een gecontroleerde jaarrekening te publiceren, daartoe in de praktijk niet in staat worden gesteld. De aanwijsplicht kan er – als ultimum remedium – voor zorgen dat die organisaties alsnog aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen. Naar het oordeel van de vereniging is het onverstandig om de aanwijsplicht in te voeren, zonder aandacht te besteden aan de oorzaak van de oob-problematiek. Die oorzaak is namelijk een dramatische daling van het aantal oob-accountants in Nederland. Daardoor is een zeer beperkt aantal oob-kantoren overgebleven. Tien jaar geleden kende Nederland nog vijftien oob-kantoren. In 2018 was dat gedaald tot negen en in korte tijd (2018/2019) leverden nog eens drie oob-kantoren hun licentie in: Grant Thornton (december 2018), Baker Tilly (juni 2019) en accon avm (eveneens juni 2019). Zij bedienden met name de middelgrote en kleinere beursfondsen. Veelal werd de toegenomen toezichtsdruk als belangrijkste reden voor het inleveren van de licentie genoemd. Daardoor zijn er nog slechts zes oob-kantoren over. In andere EU-landen speelt die schaarste niet: Duitsland heeft 73 oob-kantoren en Frankrijk zelfs 565*.

Thans zijn er – voornamelijk door vertrekkende oob-kantoren – twaalf beursgenoteerde bedrijven die zonder accountant zitten. Zij zijn gebaat bij de aanwijsplicht. Maar het probleem is aanzienlijk groter. Vrijwel alle oob’s die door de verplichte accountantswissel een nieuwe oob-accountant zoeken, lopen tegen het marktprobleem aan. Deze oob’s zijn, op grond van EU Verordening 537/2014, verplicht om ten minste twee offertes te genereren op grond waarvan een keuze kan worden gemaakt. Het is voor veel bedrijven mét controlerend accountant niet mogelijk om een tweede offerte te krijgen. De doelstellingen van EU Verordening 537/2014, namelijk een keuze uit meerdere accountants en het versterken van de positie van kleinere accountantskantoren, raken daardoor uit beeld. 

Dat het gebrek aan oob-accountantskantoren negatieve invloed op de markt heeft, is evident. Een oob zal daardoor in een zwakke onderhandelingspositie verkeren ten aanzien van de voorwaarden waartegen de controle plaatsvindt. Naar de opwaartse druk op de tarieven is eerder onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de accountantskosten van smallcaps tussen 2014 en 2019 met 129,6 procent gestegen zijn. In vier jaar tijd een ruime verdubbeling.

Om bovenstaande redenen heeft Vereniging MidkapNL aan de minister van Financiën gevraagd om aandacht te besteden aan de structurele problemen in de markt voor oob-kantoren. Die problemen zijn (a) het te kleine aantal oob-kantoren (b) het gebrek aan keuzevrijheid en (c) sterk stijgende tarieven. 

De volledige reacties op de consultatie staan op: www.internetconsultatie.nl/wettoekomstaccountancysector/reacties

Voor meer informatie, stuur een email naar: info@midkapnl.nl

Vereniging MidkapNL  

* gebaseerd op een in 2017 verschenen rapport over oob-kantoren in de EU.