Forse stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsenVereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 93,9 procent gestegen. De mediaan (de middelste uitkomst in de ranglijst) steeg zelfs met 106,0 procent. De grootste stijgingen traden in 5-jaars periode op bij Pharming (+606 procent), Avantium (+324%) en Brill (+226%). Beursfondsen die pas kort beursgenoteerd zijn, die inmiddels zijn overgenomen en beursfondsen die geen accountant hebben, zijn niet in de cijfers meegenomen. De grootste stijgingen in 2021 kwamen op naam van Avantium (+61%), Acomo (+41%) en Sligro (+36%). Alleen bij Acomo is voor die sterke stijging een duidelijke reden aan te wijzen, namelijk de overname van Tradin. In 2021 gingen de accountantskosten niet bij alle beursfondsen omhoog. Bij Beter Bed (-21%) en Brunel (-17%) daalden de accountantskosten. De exacte accountantskosten over het boekjaar 2022 zijn nog niet bekend, aangezien de meeste jaarrekeningen van kleinere en middelgrote beursfondsen nog moeten worden gepubliceerd.
 Op basis van het onderzoek komt Vereniging MidkapNL tot de volgende conclusies:

  1. De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn in de periode 2016-2021 explosief gestegen. Hoewel de stijgingspercentages per beursfondsen variëren, kan worden vastgesteld dat over een breed front sprake is van een verdubbeling van de accountantskosten.
     
  2. De afname van het aantal oob-accountants heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen. Er is voor beursfondsen onvoldoende keuzevrijheid. Idealiter zouden beursfondsen moeten kunnen kiezen uit tenminste 3 offertes van accountantskantoren. Dat zou de mogelijkheid scheppen om te onderhandelen over de voorwaarden van de dienstverlening, de tarieven, de totale kosten van de controle, het traject en de te besteden uren. Door het geringe aantal oob-accountantskantoren is die keuze er op dit moment niet. Een aantal beursfondsen is zelfs niet in staat om één accountantskantoor te engageren. 

Vereniging MidkapNL acht de sterke stijging van accountantskosten voor kleine en middelgrote beursfondsen zorgelijk. De kosten van beursnotering nemen daarmee sterk toe hetgeen de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt verkleint. De sterke stijging heeft zonder twijfel te maken met de ongezonde marktverhoudingen bij de zogenaamde oob-accountants. Nederland kent maar zes oob-accountantskantoren (kantoren die beursfondsen mogen controleren). 
Vereniging MidkapNL zal deze onderzoeksresultaten voorleggen aan de Minister van Financiën en de Autoriteit Consument en Markt en hen verzoeken aan de problematiek van de ongezonde marktverhoudingen in de accountancysector aandacht te besteden. 

Vereniging MidkapNL 

Vereniging MidkapNL steunt aanwijzingsbevoegdheid accountants

Vereniging MidkapNL, die de belangen van Nederlandse small- en midcapbedrijven behartigt, is voorstander van de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde aanwijsplicht voor accountants. Vereniging MidkapNL steunt de voorgestelde Wet toekomst accountancysector waarin die aanwijsplicht is opgenomen, met name ten aanzien van de organisaties van openbaar belang (oob), waaronder beursfondsen, die verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren door een oob-accountant. Standpunten Vereniging MidkapNL:
•    probleem: organisaties zonder oob-accountant
•    te laag aantal (zes) oob-accountantskantoren
•    gevolgen: slechtere voorwaarden, hogere kosten, gebrek aan keuzevrijheid 
•    voorstander aanwijsbevoegdheid bij oob-organisaties
•    oproep om structureel tekort aan te pakken

Vereniging MidkapNL heeft – zie bijlage – deelgenomen aan de consultatie die het ministerie van Financiën heeft georganiseerd. Het overgrote deel van de andere partijen die hebben gereageerd (waaronder accountantskantoren en brancheorganisaties) staat ook positief tegenover de aanwijsplicht. Vereniging MidkapNL acht het onwenselijk dat organisaties die op grond van hun openbaar belang een wettelijke verplichting hebben een gecontroleerde jaarrekening te publiceren, daartoe in de praktijk niet in staat worden gesteld. De aanwijsplicht kan er – als ultimum remedium – voor zorgen dat die organisaties alsnog aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen. Naar het oordeel van de vereniging is het onverstandig om de aanwijsplicht in te voeren, zonder aandacht te besteden aan de oorzaak van de oob-problematiek. Die oorzaak is namelijk een dramatische daling van het aantal oob-accountants in Nederland. Daardoor is een zeer beperkt aantal oob-kantoren overgebleven. Tien jaar geleden kende Nederland nog vijftien oob-kantoren. In 2018 was dat gedaald tot negen en in korte tijd (2018/2019) leverden nog eens drie oob-kantoren hun licentie in: Grant Thornton (december 2018), Baker Tilly (juni 2019) en accon avm (eveneens juni 2019). Zij bedienden met name de middelgrote en kleinere beursfondsen. Veelal werd de toegenomen toezichtsdruk als belangrijkste reden voor het inleveren van de licentie genoemd. Daardoor zijn er nog slechts zes oob-kantoren over. In andere EU-landen speelt die schaarste niet: Duitsland heeft 73 oob-kantoren en Frankrijk zelfs 565*.

Thans zijn er – voornamelijk door vertrekkende oob-kantoren – twaalf beursgenoteerde bedrijven die zonder accountant zitten. Zij zijn gebaat bij de aanwijsplicht. Maar het probleem is aanzienlijk groter. Vrijwel alle oob’s die door de verplichte accountantswissel een nieuwe oob-accountant zoeken, lopen tegen het marktprobleem aan. Deze oob’s zijn, op grond van EU Verordening 537/2014, verplicht om ten minste twee offertes te genereren op grond waarvan een keuze kan worden gemaakt. Het is voor veel bedrijven mét controlerend accountant niet mogelijk om een tweede offerte te krijgen. De doelstellingen van EU Verordening 537/2014, namelijk een keuze uit meerdere accountants en het versterken van de positie van kleinere accountantskantoren, raken daardoor uit beeld. 

Dat het gebrek aan oob-accountantskantoren negatieve invloed op de markt heeft, is evident. Een oob zal daardoor in een zwakke onderhandelingspositie verkeren ten aanzien van de voorwaarden waartegen de controle plaatsvindt. Naar de opwaartse druk op de tarieven is eerder onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de accountantskosten van smallcaps tussen 2014 en 2019 met 129,6 procent gestegen zijn. In vier jaar tijd een ruime verdubbeling.

Om bovenstaande redenen heeft Vereniging MidkapNL aan de minister van Financiën gevraagd om aandacht te besteden aan de structurele problemen in de markt voor oob-kantoren. Die problemen zijn (a) het te kleine aantal oob-kantoren (b) het gebrek aan keuzevrijheid en (c) sterk stijgende tarieven. 

De volledige reacties op de consultatie staan op: www.internetconsultatie.nl/wettoekomstaccountancysector/reacties

Voor meer informatie, stuur een email naar: info@midkapnl.nl

Vereniging MidkapNL  

* gebaseerd op een in 2017 verschenen rapport over oob-kantoren in de EU.

Explosieve stijging accountantskosten bij kleinere beursfondsen


In het kader van de discussie over de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland en de beschikbaarheid van (oob-)accountants heeft de Vereniging MidkapNL onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal oob-accountants is afgenomen van 15 naar zes en dat de accountantskosten voor Nederlandse beursgenoteerde small- en midkapbedrijven in de periode 2014-2019 met gemiddeld 129,6 procent zijn gestegen.

Voor het persbericht verwijzen we naar de bijlage. 

Vereniging MidkapNL

Oprichting Vereniging MidkapNL

Belangenbehartiger voor NL-se small- en midkapbedrijven
  Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Vereniging MidkapNL is opgericht. MidkapNL is een vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse small- en midkapbedrijven met een beursnotering. MidkapNL start met 15 (beursgenoteerde) leden. Ongeveer 10 beursgenoteerde bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben om zich aan te sluiten.

MidkapNL heeft tot doel om het noteringsklimaat voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren en de belangen van deze groep beursvennootschappen collectief te behartigen.   De speerpunten van MidkapNL zijn:

  1. belangenbehartiging richting relevante beursorganisaties en toezichthouders, o.a. AFM en Euronext Amsterdam;
  2. verlaging van regeldruk en administratieve lastendruk voor middelgrote- en kleinere beursgenoteerde ondernemingen;
  3. verlaging van de (beursgerelateerde) kosten voor beursgenoteerde ondernemingen;
  4. bevorderen van beursnotering voor (grotere) MKB-bedrijven en het verhogen van aantrekkelijkheid van de beurs en beursnotering voor potentiële toetreders;
  5. promotie van beursgenoteerde small- en midkapbedrijven;
  6. actieve communicatie met de leden omtrent knelpunten.

Wij verwachten in de komende maanden meer te kunnen meedelen over de standpunten van de vereniging en de invulling van het bestuur. Op 1 november jl. heeft de vereniging (toen nog in oprichting) al deelgenomen aan de consultatie van de CTA, de Commissie Toekomst Accountancysector. 

Vereniging MidkapNL

Peter Paul de Vries 

info@midkapnl.nl